ประวัติเจ้าอาวาส

ประวัติเจ้าอาวาส


๑.ชื่อ
พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์   อายุ  ๔๓ ปี  พรรษา  ๒๐   วิทยฐานะ  นธ. เอกวัดบางเตย    แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   
จังหวัดกรุงเทพมหานคร    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดบางเตย

๒.สถานะเดิม
ชื่อ  นายสกล    นามสกุล  รัตนเสนภา    เกิด ๕ฯ ๑๕ ๑ ค่ำ     ปีระกา  ตรงกับวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒   บิดาชื่อ ร.ต.อ. จิตต์เจริญ มารดาชื่อ  นางสมจิต   รัตนเสภา   บ้านเลขที่ ๒๖  หมู่ ๘  แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๓.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕  วัดบางเตย  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  พระอุปัชฌาย์โดย พระครูธรรมกิจวรคุณ
(ปุญฺญกังโข) เจ้าอาวาสวัดบางเตย   แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๔.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕  วัดบางเตย   แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์โดย  พระครูธรรมกิจวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดบางเตย  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์โดย  พระธีรพงษ์  จตฺตภโย   วัดบางเตย   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์โดย   พระณรงค์   ปภาธโร   วัดบางเตย    แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๕.วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๔  สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พ.ศ.๒๕๓๘  สอบได้นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดลาดพร้าว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๖.งานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม   แผนกธรรมวัดบางเตยจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามสอบนักธรรมประจำสำนักเรียนลาดพร้าว บึงกุ่ม  จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๗.งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางเตย
พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางเตย
พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

๘. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์  ฐานานุกรมของ   พระเทพวิริยาภรณ์  
พระราชาคณะชั้นเทพ  วัดสุทัศนเทพวราราม  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร  ชั้นโท  ในราชทินนามที่ พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธ์

2 ความคิดเห็น: