จำนวนพระสงฆ์

จำนวนพระสงฆ์


๑. พระอาจารย์ธีรพงษ์ จตฺตภโย 
๒. พระอาจารย์นวย อิสฺสโร 
๓. พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์ 
๔. พระสมพงษ์ กตธมฺโม 
๕. พระเสนอ สีลธมฺโม 
๖. พระพินิจ กตปุญโญ 
๗. พระสัมพันธ์ ยสฺสธมฺโม 
๘. พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม 
๙. พระครูใบฎีกาเทพฤทธิ์ ยสฺสธมฺโม 
๑๐. พระขวัญชัย อติธมฺโม 
๑๑. พระสุรัตน์ ครุธมฺโม 
๑๒. พระบุญรอด มทฺธโน 
๑๓. พระครูปลัดศักดิ์ มหาวีโร 
๑๔. พระสิทธิ สิริวณฺโณ 
๑๕. พระนที กิตฺติสาโร 
๑๖. พระชรินทร์ กตกิจฺโจ 
๑๗. พระสุริยา รตนปญฺโญ 
๑๘. พระอนุชา สุธมฺโม 
๑๙. พระณัฐ กิจฺจสาโร 
๒๐. พระชานุ ปนฺนภาโร
๒๑. พระณรงค์ฤทธิ์ ฐิตสาโร 
๒๒. พระเกรียงศักดิ์ กลยาณธโร 
๒๓. พระนพรัตน์ จิตฺตกโร 
๒๔. พระนคร ทินนญาโณ 
๒๕. พระกฤษณพล ทตฺตมโน 
๒๖. พระตฤณจร ปุสฺสวโร 
๒๗. พระศักดิ์ณรงค์ ครุคารโว 
๒๘. พระเกรียงศักดิ์ คุณสํวโร 
๒๙. พระชาคริสต์ ฐิตคุโณ 
๓๐. พระทศพล สมานฺฉนฺโท
๓๑. พระยุทธพงษ์ อตฺตทโม
๓๒. พระชัยณรงค์ ปญฺญมโน
๓๓. พระกฤษณะ คุณาทโร
๓๔. พระสิริชัย สีลวฑฺฒโน
๓๕. พระไกรสร คุณากโร
๓๖. พระทศพร เตชวโร
๓๗. พระปิยะวัฒน์ จิตฺตทโม
๓๘. สามเณรพุทธิพงศ์
๓๙. สามเณรคุณการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น