ประวัติวัดบางเตย

วัดบางเตย

     วัดบางเตย   ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙  หมู่ที่ ๖ ถนนนวมินทร์ ซอย ๖๐ (สุขาภิบาล ๑) แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ดินประมาณ ๑๑ ไร่  วัดบางเตยเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ทราบประวัติแน่นอน  สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๗๑ (ต้นรัชกาลที่ ๓) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (วิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพื้นที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อใช้จัดตั้งวัดขึ้น  แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นการขอพระบรมราชานุญาตเฉพาะแต่บริเวณที่ตั้งพระอุโบสถเท่านั้น)

     วิสุงคามสีมา  คือเขตที่ได้พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม  เป็นการแยกส่วนบ้านออกจากส่วนวัด (วิสุง  แปลว่า  ต่างหาก คาม แปลว่า บ้าน)

     เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๓๑ (ต้นรัชกาลที่ ๕) หลักฐานที่บ่งบอก  ความเก่าแก่ของวัดบางเตย คือ อุโบสถหลังเก่าที่เป็นทรงจีน  ก่ออิฐถือปูน  เสาไม้  หลังคามุงด้วยกระเบื้อง  สี่เหลี่ยม  มีขนาดเล็กจุคนได้ประมาณ ๓๐ คน  อุโบสถทรงจีนนิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓  เพราะการค้าขายในสมัยของพระองค์กับประเทศจีนรุ่งเรืองมาก  อีกทั้งทางทิศใต้ของคลองบางเตยติดกับคลองแสนแสบ  ซึ่งรัชกาลที่ ๓ มีพระราชดำริให้ขุดเพื่อเชื่อมกับแม่น้ำบางประกงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใช้แรงงานชาวจีนเป็นหลักในการขุด  จึงมีความเป็นไปได้มากว่า  อุโบสถหลังเก่าของวัด  จะได้อิทธิพลในการก่อสร้างที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น  ต่อมาอุโบสถหลังเก่าได้ถูกทุบทิ้งและได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ มีขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร  สร้างประยุกต์เลียนแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองลงมา  สำหรับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบมี ๙  รูป  คือ ๑. หลวงปู่ท้วม  ๒. พระป๋อ ๓. พระนิ่ม ๔. พระเพิ่ม ๕. พระชม  ๖. พระเอม ๗. พระไสว  ๘. พระครูธรรมกิจวรคุณ และ ๙. พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์  (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)  ปัจจุบันวัดบางเตยมีพระภิกษุจำพรรษาประมาณ ๔๐ รูป

รายงานการแสดงฐานะวัดบางเตย
แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร

            ข้อที่ ๑    ชื่อวัดบางเตย  ประเภท  วัดราษฎร์
ข้อที่ ๒    ตั้งเป็นวัดเมื่อ  พ.ศ.๒๓๗๑
ข้อที่ ๓    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ.๒๔๓๑
ข้อที่ ๔    สถานที่ตั้งวัด  เลขที่ ๓๙ หมู่ ๖ ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม 
                เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร
ข้อที่ ๕    จำนวนพระภิกษุสามเณรในวัด พระภิกษุในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๑ รูป
    พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธ์ (สกล  ปภฺสสโร)  เป็นเจ้าอาวาส
    พระอาจารย์นวย  อิสฺสโร   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
    พระครูใบฎีกาเทพฤทธิ์  ยสฺสธมฺโม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
    พระครูปลัดศักดิ์  มหาวีโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ข้อที่ ๖     รายได้ของวัด
    เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคประมาณปีละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท
    เงินจากผลประโยชน์ประมาณปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อที่ ๗    รายจ่ายของวัด
    จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา ค่าก่อสร้างและอื่นๆ
    รวมรายจ่ายประมาณปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อที่ ๘    วัดบางเตย  มีที่อยู่แล้ว ๘ แปลง (มีโฉนดแล้ว ๗ แปลง เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา)  ดังนี้ คือ
                ๘.๑  ที่ธรณีสงฆ์  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๗๐ เลขที่ดิน ๙๑ หน้าสำรวจ ๕๘๔ แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๔๔ ตารางวา  วัดได้รับวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
    ๘.๒  ที่ธรณีสงฆ์  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๗๘ เลขที่ดิน ๙๔ หน้าสำรวจ ๕๘๙ แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา  วัดได้รับวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๓
    ๘.๓  ที่ธรณีสงฆ์  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๐๒ เลขที่ดิน ๙๕ หน้าสำรวจ
๕๙๒ แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่ ๒ งาน
๖๓ ตารางวา  วัดได้รับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๔
    ๘.๔  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๘  เลขที่ดิน ๑๔  หน้าสำรวจ  -  แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน๕๘ ตารางวา วัดได้รับบริจาคจาก นางแช่ม  คร้ามเดชา  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๔
    ๘.๕  โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๕๘  เลขที่ดิน ๙๗๓  หน้าสำรวจ  ๔๕๗  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน๖๗ ตารางวา วัดได้รับบริจาคจาก นางแม้น  อ่ำทรงงาม  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๔
    ๘.๖  โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๕๐  เลขที่ดิน ๑๑๐  หน้าสำรวจ  ๙๓๔  แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน๔๖ ตารางวา วัดได้ซื้อจากนางพลบ ปิ่นประเสริฐ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๔  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดบางเตย)
    ๘.๗  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๑๓  เลขที่ดิน ๓๓๙๓  หน้าสำรวจ ๑๔๔๕       แขวงคลองกุ่ม  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา วัดซื้อจาก นางทิพย์  วิจิตรจร  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๔  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดบางเตย)
    ๘.๘  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๐๔ เลขที่ดิน ๘๙๐๔  ตำบลคลองกุ่ม  อำเภอบึงกุ่ม (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา
    ๘.๙  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๒๖๕  เลขที่ดิน ๕๙๗๐   ตำบลคลองกุ่ม  อำเภอบึงกุ่ม (บางกะปิ)  กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ ๓ งาน  ๙๐ ตารางวา           
    ๘.๑๐  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๓  เลขที่ดิน ๕๕   หน้าสำรวจ ๑๙๑
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ได้รับบริจาคจากผู้ใหญ่กรองแก้ว โพธิ์วิเชียร
เนื้อที่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา 
    ๘.๑๑  โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๘๖    เลขที่ดิน ๘๙๐๘
หน้าสำรวจ ๖๖๘๔๕  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ ๙ ไร่  ๕๖ ตารางวา
    ๘.๑๒  โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๒๖๗  เลขที่ดิน ๕๙๖๖ 
หน้าสำรวจ ๙๐๕๑  แขวงคลองกุ่ม   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา
ที่ดินทั้งหมด ๑๒ แปลง  เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งวัด  ศาสนสมบัติของวัด และฌาปนสถาน  อีกทั้งสำหรับเป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป  เนื้อที่ที่วัดมีทั้งหมดรวม ๕๐ไร่ ๑ งาน ๕๓  ตารางวา

            ข้อที่ ๙     ทุกวันพระ  จะมีบุคคลมาประกอบศาสนกิจ  ประมาณ ๒๐๐ คน               


1 ความคิดเห็น: